Regulamin serwisu rankinguje pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Rankinguje.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Multitec Sebastian Serwiński,
2. Niniejszy regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z serwisu internetowego Rankinguje.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług wraz z trybem postępowania reklamacyjnego.

§2 DEFINICJE
1. REGULAMIN – niniejszy regulamin;
2. SERWIS – witryna internetowa Rankinguje.pl;
3. OPERATOR – Multitec Sebastian Serwiński,
4. UŻYTKOWNIK – osoba przystępują do korzystania z Serwisu za pośrednictwem dowolnego urządzenia czy oprogramowania;
5. TREŚCI – zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie obrazki, zdjęcia, inne grafiki, filmy i artykuły;
6. KOMENTARZ – pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat zamieszczonych Treści;
7. KONTO – cześć Serwisu dostępna po zalogowaniu się Użytkownika, określona e-mailem Użytkownika i zabezpieczona hasłem;
8. FORMULARZ KONTAKTOWY – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do nawiązania kontaktu z Operatorem;
9. FORMULARZ REJESTRACYJNY – dokument elektroniczny w Serwisie, służący do założenia Konta w Serwisie.

§3 ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Użytkownik korzystając z usług Serwisu, musi skorzystać z urządzenia posiadającego:
a) dostęp do sieci Internet,
b) zainstalowaną przeglądarkę internetową.
2. Operator świadczy usługi w Serwisie polegające na możliwości dodawania przez Użytkowników nowych Treści i Komentarzy w Serwisie.
3. Użytkownik korzystający z Formularza Rejestracyjnego i Formularza Kontaktowego obowiązany jest do zamieszczania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych.
4. Użytkownik przystępując do korzystania z usług Serwisu zobowiązany jest do potwierdzenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
5. Użytkownikami w Serwisie mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
6. Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się moment nawiązania połączenia między komputerem Użytkownika i Serwisem, poprzez uruchomienie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej dowolnej strony Serwisu (samodzielne wprowadzenie adresu URL lub poprzez użycie przekierowania na dowolną stronę Serwisu). Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z momentem opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu.

§4 DODAWANIE TREŚCI I KOMENTARZY
1. Nowe Treści i Komentarze w Serwisie można dodawać 24 h/dobę przez cały rok.
2. Zamieszczenie Treści i Komentarzy w Serwisie jest w pełni bezpłatne.
3. Tylko Użytkownicy posiadający Konto mogą dodać Komentarze i Treści do Serwisu. Istnieje możliwość zalogowania się do Serwisu przy pomocy posiadanego konta na portalu społecznościowym Facebook, Twitter i Google+.
4. Dodawanie nowych Treści przez Użytkowników w Serwisie jest możliwe poprzez wypełnienie formularza.
5. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać odniesieniu do zamieszczonych Treści i Komentarzy w Serwisie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 93 poz. 47 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508 ze późn. zm.).
6. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Użytkowników w Serwisie Treści i Komentarzy, które:
a) są sprzeczne z prawem,
b) wzywają do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej,
c) propagują przemoc, groźbę oraz naruszają dobra osobiste,
d) są uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające zasady etyki,
e) są chronione prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.
f) mają charakter komercyjny lub reklamowy,
g) propagują pornografię i nieetyczne zachowania.
7. Użytkownik, który dodał Treści lub Komentarze w Serwisie zobowiązuje się przyjąć na siebie całość kosztów i wydatków w przypadku zgłoszenia roszczeń przez jakąkolwiek osobę w stosunku do zamieszczonych Treści lub Komentarzy.
8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści lub Komentarze zamieszczone w Serwisie. Jednocześnie oświadcza, że zamieszczone Treści nie będą zakłócać właściwego przekazu Serwisu. Za publikowanie informacji zabronionych, może on ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Operatora bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
9. Użytkownik wraz z zamieszczeniem w Treści lub Komentarza udziela licencji (nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieokreślony) Operatorowi do korzystania z niej, w zakresie obejmującym:
a) prawo publicznego odtwarzania, wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępnienia w Serwisie,
b) prawo wprowadzenia treści do pamięci komputera oraz do własnych baz danych,
c) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania Treści w systemie on-line zapewniający transmisję odbiorczą przez Użytkowników na każdym nośniku audiowizualnym,
d) prawo wykorzystywania Treści w celu promocji i reklamy,
e) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości Treści, bez naruszenia jej istoty merytorycznej i integralności,
f) prawo do dostosowania Treści do formatu urządzeń technicznych.
10. Operator ma prawo do usunięcia Treści lub Komentarza naruszającego postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.

§5 ZAKŁADANIE KONTA
1. Użytkownik zakładając Konto w Serwisie musi skorzystać z Formularza Rejestracyjnego dostępnego, w którym zamieszcza następujące dane:
a) adres e-mail,
b) hasło
2. Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
3. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy dane służące do korzystania z usług dostępnych w Serwisie, poprzez nie udostępniania dostępu do Konta oraz hasła osobom trzecim.
4. Operator zapewnia stały dostęp Użytkownikom do ich danych oraz nieograniczoną możliwość ich edycji i zmian.
5. Użytkownik może zgłosić Operatorowi wniosek o usunięcie Konta z Serwisu.

§6 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Strona Serwisu oraz poszczególne strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów w ust. 1 Serwisu wymaga zgody Operatora.

§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać do Operatora np. drogą elektroniczną.
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 93 poz. 47 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z poźn. zm.).
3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Usługi świadczone przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu.
4. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu oraz Użytkownicy zostaną powiadomieniu poprzez wiadomość e-mail o zmianach z możliwością ich akceptacji. Odmowa akceptacji oznacza rozwiązanie umowy i zaprzestanie korzystania z usług Serwisu.
5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.